16 Ağustos 2015 Pazar

İsmi Azam Duası(arapca-turkçe)
İsm-i Azam Duası Meali

Bismillâhirrahmânirrahim
1-Ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi Cemîl olan Allah.
2- Ey her şeye nihayet derece yakın, Karîb olan Allah.
3-Ey dua ve isteklere cevap veren Mücîb olan Allah.
4-Ey sevilmeye en lâyık, gerçek sevgili Habîb olan Allah.
5-Ey re’fet ve hususî şefkatini gösteren Rauf olan Allah
6-Ey çok merhametli, yüce şefkatiyle kullarına müteveccih Atûf olan Allah.
7- Ey kâinatı dolduran eserleriyle tanınan, bilinen Mâruf olan Allah
8- Ey lütufla davranan, her şeyde nazik cemal-i san’atı, inceliği görünen Latîf olan Allah.
9- Ey sonsuz azamet, mutlak ihatalı esma sahibi Azîm olan Allah.
10- Ey çok merhamet eden, latif rahmetini gösteren Hannân olan Allah.
11-Ey bol ihsan eden, hakikî iyilik ve nimet sahibi Mennân olan Allah
12-Ey amellere layık karşılık veren, zayi etmeyen Deyyân olan Allah.
13-Ey şirkten, noksan sıfatlardan münezzeh Sübhân olan Allah.
14-Ey bütün korkulardan emniyet verip, hıfzeden Emân olan Allah.
15-Ey yol gösteren, seksiz, şüphesiz hüccet ve Burhan olan Allah.
16-Ey gerçek saltanat ve hüküm sahibi Sultân olan Allah.
17-Ey kendisinden yardım dilenilen, imdad istenen Müsteân olan Allah
18-Ey iyilik ve ihsanı bol, güzel muamele eden, her şeyi en iyi surette yapan Muhsin olan Allah.
19-Ey her batıl düşünceden pak, yüce ve üstün Müteâl olan Allah.
20-Ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi rızıklandıran Rahman olan Allah.
21-Ey hususî rahmet gösteren, sevgili ibadına mağfiret edip Cennet bahşeden Rahîm olan Allah.
22-Ey çok kerem sahibi, umulmadık yerden ihsan eden Kerîm olan Allah.
23-Ey sonsuz şeref ve azamet ve nimet sahibi, yücelerin yücesi Mecîd olan Allah.
24-Ey rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri olmayan, tek ve Ferd olan Allah.
25-Ey zât, şuunat, isim ve sıfatında benzeri, dengi, eşi olmayan Vitr olan Allah.
26-Ey taklit edilmez, misli yapılamaz her bir sanat ve eserinde birliği görünen Ehad olan Allah.
27-Ey her şeyin, her mahlûkun her ihtiyacını veren, hiçbir şeye muhtaç olmayan Samed olan Allah.
28-Ey hâmd edilmeye en lâyık, çok övülen Mahmûd olan Allah.
29-Ey vaadinde ve sözünde doğru Sâdık olan Allah.
30-Ey görünen ve düşünülen herşeyden daha üstün ve muallâ Alî olan Allah.
31- Ey Mutlak zenginlik sahibi Ganî olan Allah.
32- Ey maddî manevî her derde deva, her illete çare Şâfî olan Allah.
33-Ey arzulanan, istenilen maddî manevî her şeye yeten Kâfî olan Allah.
34-Ey illetlerin elem ve acısı yerine sıhhatteki saadet ve afiyet nimetini bahşeden Muâfî olan Allah.
35-Ey bütün sıfat ve esmasıyla hep var olan, varlığı zamanla sınırlanmayan Bakî olan Allah.
36-Ey her mevcuda vazifesini bildiren yaratıldığı gayeye yönlendiren, dilediğine hidayet veren Hâdî olan Allah.
37-Ey irade ettiği her şeye kuvveti eksilmeden kâfi gelen Kadir olan Allah.
38-Ey maddî manevî ayıpları, kusurları, çirkinlikleri örtüp gizleyen Satir olan Allah.
39-Ey bütün mevcudatı dize getiren, sonsuz izzet sahibi, hükmünde mutlak galip Kahhâr olan Allah.
40-Ey emir ve fermanına karşı konulamayan, dilediğini yapmaya ve yaptırmaya muktedir, tamir ve ıslah eden Cebbar olan Allah.
41- Ey bol mağfiret sahibi, fazl ve rahmetiyle her günahı bağışlayan Gaffar olan Allah.
42-Ey bereket kapılarını, hikmetli suretleri, ahiret âlemini, bağlı, kilitli gönülleri, tılsımlı düğümleri, kapalı yolları hayırla açan Fettah olan Allah.
43-Ey göklerin ve yerin Rabbi, ey Celâl ve İkram sahibi!
Bütün bu isimlerin hakkı için Senden İbrahim’e ve İbrahim’in Âline salât, selâm, bereket, rahmet ve çok şefkat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed’e (a.s.m.) ve Muhammed’in Âline cümle Âlemlerde salât etmeni diliyorum. Rabbimiz, Sen her senaya lâyık Hamîd. Şânı yüce, kadri büyük olan Mecîd’sin! Rahmetinin hürmetine, ey merhametlilerin merhametlisi Erhamerrahimîn, duamızı kabul buyur!.
Hamd olsun Âlemlerin Rabbi Allah’a ki hamd ancak kendisine mahsustur.
İSM-İ AZAM
Lâ ilâhe illâ ente yâ hannân, yâ mennân, yâ bedias semâvâti vel ardı yâ zel celâli vel ikrâm.
Dua kitaplarında "Cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa, maşrıkla mağrib arasında ne istenirse istensin, duası kabul olunur." denilmektedir.
DİĞER İSM-İ AZAM DUALARI
DİĞER İSM-İ AZAM DUALARI
Bismillâhirrahmânirrahîm
Allâhumme innî es'eluke bienne lekel hamdu lâ ilâhe illâ entel mennânu yâ hannân * yâ mennân * yâ bedîus semâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm * yâ hayyu yâ kayyûmu, lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimin * allâhumme innî es'eluke biennî eşhedu enneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel ehadus samedullezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû kufuven ehad * elif lâm mîm * allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm * ve ilâhukum ilâhun vâhidun lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm * yâ zel celâli vel ikrâm * yâ erhamer râhimîne, allâhumme innî es'eluke bienneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel vahidul ehadul ferdus samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehû kufuven ehad, lâ ilâhe illâhu * vahdehû lâ şerîke lehû * lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey'in kadîr * lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * es'eluke bismikel eazzul ecellul ekrem * rabbî rabbî rabbî yâ rabbî yâ rabbi yâ rabbî lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh * lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey'in kadîr * el hamdu lillâhi ve subhânallâhi vel hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MUHAMMED B. EBİ’L-MEVÂHİB EŞ-ŞÂZELÎ’NİN OKUDUĞU SALAVAT Muhammed b. Ebi’l-Mevâhib eş-Şâzelî Hazretleri’nin okuduğu rivayet edilen s...